دبستان و پیش دبستان نیک نام
گزارش روزانه  
7.9.pdf
20.8.pdf
 
download file 97/7/28 download file 97/7/21

download file

97/7/14

download file

97/7/7

 

 

شنبه

download file

97/7/29

download file

97/7/22

download file

97/7/15

download file

97/7/8

download file

97/7/1

یکشنبه

download file

97/7/30

download file

97/7/23

download file

97/7/16

download file

97/7/9

download file

97/7/2

دوشنبه

 

 

download file

97/7/24

download file

97/7/17

download file

97/9/10

download file

97/7/3

سه شنبه

 

 

download file

97/7/25

download file

97/7/18

download file

97/7/11

download file

97/7/4

چهارشنبه

 
 

گزارش روزانه آبان ماه

دریافت فایل

97/8/26

دریافت فایل

97/8/19

دریافت فایل

97/8/12

دریافت فایل

97/8/5

 

 

شنبه

دریافت فایل

97/8/27

دریافت فایل

97/8/20

دریافت فایل

97/8/13

دریافت فایل

97/8/6

 

 

یک شنبه

دریافت فایل

97/828

دریافت فایل

97/8/21

دریافت فایل

97/8/14

دریافت فایل

97/8/7

 

 

دوشنبه

دریافت فایل

97/8/29

دریافت فایل

97/8/22

دریافت فایل

97/8/15

----

97/8/8

دریافت فایل

97/8/1

سه شنبه

دریافت فایل

97/8/30

دریافت فایل

97/8/23

----

97/8/16

دریافت فایل

97/8/9

دریافت فایل

97/8/2

چهارشنبه

 

گزارش روزانه آذر ماه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/24

دریافت فایل

97/9/17

دریافت فایل

97/9/10

دریافت فایل

97/9/3

شنبه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/25

دریافت فایل

97/9/18

دریافت فایل

97/9/11

تعطیل

97/9/4

یک شنبه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/26

دریافت فایل

97/9/19

دریافت فایل

97/9/12

دریافت فایل

97/9/5

دوشنبه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/27

دریافت فایل

97/9/20

دریافت فایل

97/9/13

دریافت فایل

97/9/6

سه شنبه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/28

دریافت فایل

97/9/21

دریافت فایل

97/9/14

دریافت فایل

97/9/7

چهارشنبه

 
 
 
 

گزارش روزانه بهمن ماه

دریافت فایل

11/27

تعطیل

11/20

دریافت فایل

11/13

دریافت فایل

11/6

 

 

شنبه

دریافت فایل

11/28

تعطیل

11/21

دریافت فایل

11/14

دریافت فایل

11/7

 

 

یک شنبه

دریافت فایل

11/29

تعطیل

11/22

دریافت فایل

11/15

دریافت فایل

11/8

دریافت فایل

11/1

دوشنبه

دریافت فایل

11/30

دریافت فایل

11/23

دریافت فایل

11/16

دریافت فایل

11/9

دریافت فایل

11/2

سه شنبه

 

 

دریافت فایل

11/24

دریافت فایل

11/17

دریافت فایل

11/10

دریافت فایل

11/3

چهارشنبه

 

گزارش روزانه اسفند ماه

دریافت فایل

12/25

دریافت فایل

12/18

دریافت فایل

12/11

دریافت فایل

12/4

 

 

شنبه

دریافت فایل

12/26

دریافت فایل

12/19

دریافت فایل

12/12

دریافت فایل

12/5

 

 

یک شنبه

دریافت فایل

12/27

دریافت فایل

12/20

دریافت فایل

12/13

دریافت فایل

12/6

 

 

دوشنبه

دریافت فایل

12/28

دریافت فایل

12/21

دریافت فایل

12/14

دریافت فایل

12/7

 

 

سه شنبه

 

12/29

دریافت فایل

12/22

دریافت فایل

12/15

دریافت فایل

12/8

دریافت فایل

12/1

چهارشنبه

 
 

گزارش روزانه فروردین ماه

دریافت فایل

1/31

دریافت فایل

1/24

دریافت فایل

1/17

تعطیل

1/10

تعطیل

1/3

شنبه

 

 

دریافت فایل

1/25

دریافت فایل

1/18

تعطیل

1/11

تعطیل

1/4

یک شنبه

 

 

دریافت فایل

1/26

دریافت فایل

1/19

تعطیل

1/12

تعطیل

1/5

دوشنبه

 

 

دریافت فایل

1/27

دریافت فایل

1/20

تعطیل

1/13

تعطیل

1/6

سه شنبه

 

 

دریافت فایل

1/28

دریافت فایل

1/21

تعطیل

1/14

تعطیل

1/7

چهارشنبه

 
 
 

گزارش روزانه اردیبهشت ماه

دریافت فایل

2/28

دریافت فایل

2/21

دریافت فایل

2/14

دریافت فایل

2/7

 

 

شنبه

دریافت فایل

2/29

دریافت فایل

2/22

دریافت فایل

2/15

جشن

2/8

تعطیل

2/1

یک شنبه

دریافت فایل

2/30

دریافت فایل

2/23

دریافت فایل

2/16

دریافت فایل

2/9

دریافت فایل

2/2

دوشنبه

دریافت فایل

2/31

دریافت فایل

2/24

دریافت فایل

2/17

دریافت فایل

2/10

دریافت فایل

2/3

سه شنبه

 

 

دریافت فایل

2/25

دریافت فایل

2/18

دریافت فایل

2/11

دریافت فایل

2/4

چهارشنبه