دبستان و پیش دبستان نیک نام
گزارش روزانه  

بهمن 1398

 

شنبه

 

 

5

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

 

یک­شنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

 

دوشنبه

 

 

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

 

سه ­شنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

_

29

دریافت

 

چهارشنبه

2

دریافت

9

_

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

 

 

دی 1398

 

شنبه

 

 

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

 

یک­شنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

_

 

دوشنبه

2

_

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

 

سه ­شنبه

3

_

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

   

 

چهارشنبه

4

_

11

دریافت

18

دریافت

25

دریافت

   

 

 

آذر 1398

 

شنبه

2

دریافت

9

_

16

دریافت

23

دریافت

30

_

 

یک­شنبه

3

دریافت

10

_

17

دریافت

24

_

   

 

دوشنبه

4

دریافت

11

دریافت

18

دریافت

25

_

   

 

سه ­شنبه

5

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

_

   

 

چهارشنبه

6

_

13

دریافت

20

دریافت

27

_

   

 

 

 
 
 
 
   

آبان 1398

 

شنبه

 

 

4

دریافت

11

دریافت

18

دریافت

25

دریافت

یک­شنبه

 

 

5

_

12

دریافت

19

دریافت

26

_

دوشنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

_

سه­ شنبه

 

 

7

_

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

چهارشنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

_

22

_

29 

_ 

 
 
 
          

مهر 1398

شنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

_

 

یک­شنبه

 

 

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

 

دوشنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

 

سه ­شنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

 

چهارشنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت