دبستان و پیش دبستان نیک نام
گزارش روزانه  
7.9.pdf
20.8.pdf
 
download file 97/7/28 download file 97/7/21

download file

97/7/14

download file

97/7/7

 

 

شنبه

download file

97/7/29

download file

97/7/22

download file

97/7/15

download file

97/7/8

download file

97/7/1

یکشنبه

download file

97/7/30

download file

97/7/23

download file

97/7/16

download file

97/7/9

download file

97/7/2

دوشنبه

 

 

download file

97/7/24

download file

97/7/17

download file

97/9/10

download file

97/7/3

سه شنبه

 

 

download file

97/7/25

download file

97/7/18

download file

97/7/11

download file

97/7/4

چهارشنبه

 
 

گزارش روزانه آبان ماه

دریافت فایل

97/8/26

دریافت فایل

97/8/19

دریافت فایل

97/8/12

دریافت فایل

97/8/5

 

 

شنبه

دریافت فایل

97/8/27

دریافت فایل

97/8/20

دریافت فایل

97/8/13

دریافت فایل

97/8/6

 

 

یک شنبه

دریافت فایل

97/828

دریافت فایل

97/8/21

دریافت فایل

97/8/14

دریافت فایل

97/8/7

 

 

دوشنبه

دریافت فایل

97/8/29

دریافت فایل

97/8/22

دریافت فایل

97/8/15

----

97/8/8

دریافت فایل

97/8/1

سه شنبه

دریافت فایل

97/8/30

دریافت فایل

97/8/23

----

97/8/16

دریافت فایل

97/8/9

دریافت فایل

97/8/2

چهارشنبه

 

گزارش روزانه آذر ماه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/24

دریافت فایل

97/9/17

دریافت فایل

97/9/10

دریافت فایل

97/9/3

شنبه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/25

دریافت فایل

97/9/18

دریافت فایل

97/9/11

تعطیل

97/9/4

یک شنبه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/26

دریافت فایل

97/9/19

دریافت فایل

97/9/12

دریافت فایل

97/9/5

دوشنبه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/27

دریافت فایل

97/9/20

دریافت فایل

97/9/13

دریافت فایل

97/9/6

سه شنبه

دریافت فایل

----

دریافت فایل

97/9/28

دریافت فایل

97/9/21

دریافت فایل

97/9/14

دریافت فایل

97/9/7

چهارشنبه

 
 
 
 

گزارش روزانه بهمن ماه

دریافت فایل

11/27

تعطیل

11/20

دریافت فایل

11/13

دریافت فایل

11/6

 

 

شنبه

دریافت فایل

11/28

تعطیل

11/21

دریافت فایل

11/14

دریافت فایل

11/7

 

 

یک شنبه

دریافت فایل

11/29

تعطیل

11/22

دریافت فایل

11/15

دریافت فایل

11/8

دریافت فایل

11/1

دوشنبه

دریافت فایل

11/30

دریافت فایل

11/23

دریافت فایل

11/16

دریافت فایل

11/9

دریافت فایل

11/2

سه شنبه

 

 

دریافت فایل

11/24

دریافت فایل

11/17

دریافت فایل

11/10

دریافت فایل

11/3

چهارشنبه