دبستان و پیش دبستان نیک نام
   
در شکل زیر چند مربع پیدا می کنید ؟