دبستان و پیش دبستان نیک نام
     
کادر اداری و اجرایی
 
                                   معاون آموزشی و مسئول کامپیوتر:
                                   سرکار خانم مریم آوکی
 
 
 
                                   معاون اجرایی و پرورشی:
                                   سرکار خانم لیلا بختیاری
                       
                                   مشاور دبستان:
                                   جناب آقای سعدی لطفعلی