دبستان و پیش دبستان نیک نام
     
کادر اداری و اجرایی
 
                                   معاون آموزشی و مسئول کامپیوتر:
                                   سرکار خانم زینب اسماعیلی
 
 
 
                                   معاون اجرایی :
                                   سرکار خانم 
 
معاون پرورشی :
سرکار خانم  
                       
                                   مشاور دبستان:
                                   جناب آقای سعدی لطفعلی