دبستان و پیش دبستان نیک نام
 
     
کادر آموزشی و علمی
                                                                 
                                                           
مربی پیش دبستان شیفت صبح:
سرکار خانم سمیرا حضرتی
 
مربی پیش دبستان شیفت عصر:
سرکار خانم مرضیه مهجور
 
آموزگار پایه ی اول الف:
سرکار خانم فاطمه بایرامی
 
آموزگار پایه ی اول ب:
سرکار خانم عاطفه روز بهانی
 
آموزگار پایه ی دوم: 
سرکار خانم زهرا سعادت منش
 
آموزگار پایه ی سوم:
سرکار خانم زهرا بیات
 
آموزگار پایه ی چهارم:
سرکار خانم مونا خزایی
 
آموزگارپایه ی پنجم:
سرکار خانم مهدیه مقنی
 
آموزگار پایه ی ششم:
سرکار خانم مهدیه اسدی