دبستان و پیش دبستان نیک نام
 
     
کادر آموزشی و علمی
                                                                 
                                                           
مربی پیش دبستان :
سرکار خانم لطفی
 
آموزگار پایه ی اول :
سرکار خانم روزبهانی
 
آموزگار پایه ی دوم: 
سرکار خانم پورعظیمی
 
آموزگار پایه ی سوم الف : 
سرکار خانم رضایی
 
آموزگار پایه ی سوم ب :
سرکار خانم قانع
 
آموزگار پایه ی چهارم:
سرکار خانم محمدی
 
آموزگارپایه ی پنجم:
سرکار خانم قنبری
 
آموزگار پایه ی ششم:
سرکار خانم دورقیون