دبستان و پیش دبستان نیک نام
 
گزارش روزانۀ سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 
 
 
 
 
 

اردیبهشت ماه ۱۳۹8

شنبه

 

 

 7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

 

 

یک‌شنبه

 1

دریافت

8 

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

 

 

دوشنبه

 2

دریافت

9 

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

 

 

سه‌شنبه

3 

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

 

 

چهارشنبه

4 

دریافت

11 

دریافت

18

دریافت

24

 

 

 

 
 
 
 

فروردین ماه ۱۳۹8

شنبه

 

 

 

 

17

 دریافت

24

 دریافت

31

 دریافت

یک‌شنبه

 

 

 

 

18

 دریافت

25

 دریافت

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

19

 دریافت

26

 دریافت

 

 

سه‌شنبه

 

 

 

 

20

 دریافت

27

 دریافت

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

21

دریافت

28

 

دریافت

 

 

 
 
 
 
 

اسفند ماه ۱۳۹۷

شنبه

   

4

دریافت

11

دریافت

18

دریافت

25

دریافت

یک‌شنبه

   

5

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

دوشنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

سه‌شنبه

 

 

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

چهارشنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

 
 
 
 
 
 

مهر ماه ۱۳۹۷

شنبه

 

 

7

دریافت

۱۴

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

یک‌شنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

دوشنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

سه‌شنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

 

 

چهارشنبه

4

دریافت

11

دریافت

18

 

دریافت

25

دریافت

 

 

 
 
 

آبان ماه ۱۳۹۷

شنبه

   

5

 

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

یک‌شنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

دوشنبه

 

 

7

 

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

سه‌شنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

چهارشنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

 
 
 
 

آذر ماه ۱۳۹۷

شنبه

۳

دریافت

۱۰

دریافت

۱۷

دریافت

24

دریافت

 

 

یک‌شنبه

۴

دریافت

۱۱

دریافت

۱۸

دریافت

25

دریافت

 

 

دوشنبه

۵

دریافت

۱۲

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

 

 

سه‌شنبه

۶

دریافت

۱۳

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

 

 

چهارشنبه

۷

دریافت

۱۴

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

 

 

 
 
 
 
 

دی ماه ۱۳۹۷

شنبه

۱

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

یک‌شنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

دوشنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

   

سه‌شنبه

4

دریافت

11

دریافت

18

دریافت

25

دریافت

   

چهارشنبه

5

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

   
 
 
 
 
 

بهمنماه ۱۳۹۷

شنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

یک‌شنبه

 

 

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

دوشنبه

۱

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

 29

دریافت

سه‌شنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

 30

دریافت

چهارشنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت