دبستان و پیش دبستان نیک نام
 
گزارش روزانۀ سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸
 
 
 
 
 
 
 

مهر ماه ۱۳۹۷

شنبه

 

 

7

دریافت

۱۴

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

یک‌شنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

دوشنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

سه‌شنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

 

 

چهارشنبه

4

دریافت

11

دریافت

18

 

دریافت

25

دریافت

 

 

 
 
 

آبان ماه ۱۳۹۷

شنبه

   

5

 

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

یک‌شنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

دوشنبه

 

 

7

 

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

سه‌شنبه

1

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

چهارشنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

 
 
 
 

آذر ماه ۱۳۹۷

شنبه

۳

دریافت

۱۰

دریافت

۱۷

دریافت

24

دریافت

 

 

یک‌شنبه

۴

دریافت

۱۱

دریافت

۱۸

دریافت

25

دریافت

 

 

دوشنبه

۵

دریافت

۱۲

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

 

 

سه‌شنبه

۶

دریافت

۱۳

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

 

 

چهارشنبه

۷

دریافت

۱۴

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

 

 

 
 
 
 
 

دی ماه ۱۳۹۷

شنبه

۱

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

29

دریافت

یک‌شنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

30

دریافت

دوشنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت

   

سه‌شنبه

4

دریافت

11

دریافت

18

دریافت

25

دریافت

   

چهارشنبه

5

دریافت

12

دریافت

19

دریافت

26

دریافت

   
 
 
 
 
 

بهمنماه ۱۳۹۷

شنبه

 

 

6

دریافت

13

دریافت

20

دریافت

27

دریافت

یک‌شنبه

 

 

7

دریافت

14

دریافت

21

دریافت

28

دریافت

دوشنبه

۱

دریافت

8

دریافت

15

دریافت

22

دریافت

 29

دریافت

سه‌شنبه

2

دریافت

9

دریافت

16

دریافت

23

دریافت

 30

دریافت

چهارشنبه

3

دریافت

10

دریافت

17

دریافت

24

دریافت