دبستان و پیش دبستان نیک نام
 
پاورهای آموزشی-دوره‌ی اول
 
 
 
         پاورهای پایه‌ی دوم دبستان
 

شماره

ریاضی

علوم

فارسی

قرآن

هدیه

شماره ۱

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 2

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 3

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 4

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 5

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 6

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 7

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 8

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 9

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 10

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 11

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 12

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 13

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 14

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 15

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 16

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 17

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 18

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 
 
پاورهای پایه‌ی اول دبستان
 

شماره

ریاضی

علوم

فارسی

فارسی

فارسی

شماره‌1

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌2

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌‌3

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌4

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌5

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌6

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌7

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌8

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌9

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌10

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌11

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌ 12

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌13

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌‌ 14

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌ 15

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌16

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره 17

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

شماره‌18

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

 

 
 
                         
               پاورهای پایه‌ی سوم دبستان
 
 

شماره

ریاضی

علوم

فارسی

مطالعات

هدیه

شماره‌ 1

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 2

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌3

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌4

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 5

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 6

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 7

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 8

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 9

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 10

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 11

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 12

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 13

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 14

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 15

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 16

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 17

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 18

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 
 
     
 
 
پاورهای آموزشی- دوره‌ی دوم
 
 
 
      پاورهای پایه‌ی چهارم دبستان
 

شماره

ریاضی

علوم

فارسی

مطالعات

هدیه

شماره‌ 1

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌2

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌3

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌4

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌5

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌6

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌7

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌8

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌9

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌10

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌11

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌12

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌13

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌14

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌15

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌16

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌17

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌18

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 
 
پاورهای پایه‌ی ششم دبستان
 

شماره

ریاضی

علوم

فارسی

مطالعات

هدیه

شماره‌ 1

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 2

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌3

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌4

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 5

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 6

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 7

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 8

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 9

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 10

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 11

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 12

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 13

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 14

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 15

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 16

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 17

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 18

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 
                          پاورهای پایه‌ی پنجم دبستان
 
 
 

شماره

ریاضی

علوم

فارسی

مطالعات

هدیه

شماره‌ 1

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 2

دریافت

 

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌3

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌4

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 5

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 6

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 7

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 8

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 9

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 10

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 11

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 12

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 13

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 14

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 15

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 16

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 17

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

شماره‌ 18

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت