دبستان و پیش دبستان نیک نام
آدینه  

آدینه ی  بهمن

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته دوم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته سوم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته چهارم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

آدینه ی  دی

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

_

_

_

_

_

_

_

هفته دوم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته سوم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته چهارم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

 

آدینه ی  آذر 

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته دوم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته سوم

_

_

_

_

_

_

_

هفته چهارم

_

_

_

_

_

_

_

 
 
 

آدینه ی  آبان  

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته دوم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته سوم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته چهارم

_

_

_

_

_

_

_

 
 
 

آدینه ی مهر

 

پیش

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفته اول

_

_

_

_

_

_

_

هفته دوم

_

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته سوم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

هفته چهارم

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت

دریافت