دبستان و پیش دبستان نیک نام
آدینه  
 

آدینه ی مهر ماه

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته دوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته سوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته چهارم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدینه ی آبان  ماه

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته دوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته سوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته چهارم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدینه ی آذر ماه

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل​

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته دوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته سوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته چهارم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدینه ی دی ماه

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته دوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته سوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته چهارم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدینه ی بهمن ماه

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته دوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته سوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته چهارم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدینه ی اسفند  ماه

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته دوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته سوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته چهارم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدینه ی فروردین  ماه

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

هفته دوم

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

تعطیل

هفته سوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته چهارم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آدینه ی اردیبهشت ماه

 

پیش دبستان

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

پایه ی چهارم

پایه ی پنجم

پایه ی ششم

هفته اول

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته دوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته سوم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

هفته چهارم

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل

دریافت فایل