دبستان و پیش دبستان نیک نام
 
نمونه سوالات دوره‌ی دوم 
 
 
 
پایه‌ی چهارم
 

آزمون ریاضی

آزمون علوم

آزمون فارسی

آزمون مطالعات

یک

یک

یک

یک

دو

دو

دو

دو

سه

سه

سه

سه

چهار

چهار

چهار

چهار

پنج

پنج

پنج

پنج

شش

شش

شش

شش

هفت

هفت

هفت

هفت

هشت

هشت

هشت

هشت

نه

نه

نه

نه

ده

ده

ده

ده

یازده

یازده

یازده

یازده

دوازده

دوازده

دوازده

دوازده

سیزده

سیزده

سیزده

سیزده

چهارده

چهارده

چهارده

چهارده

پانزده

پانزده

پانزده

پانزده

 
پایه‌ی ششم
 
 

آزمون ریاضی

آزمون علوم

آزمون فارسی

آزمون مطالعات

یک

یک

یک

یک

دو

دو

دو

دو

سه

سه

سه

سه

چهار

چهار

چهار

چهار

پنج

پنج

پنج

پنج

شش

شش

شش

شش

هفت

هفت

هفت

هفت

هشت

هشت

هشت

هشت

نه

نه

نه

نه

ده

ده

ده

ده

یازده

یازده

یازده

یازده

دوازده

دوازده

دوازده

دوازده

سیزده

سیزده

سیزده

سیزده

چهارده

چهارده

چهارده

چهارده

پانزده

پانزده

پانزده

پانزده

 
 
     
 
 
نمونه سوالات دوره‌ی اول
 
 
 
پایه‌ی دوم
 
 
      

آزمون ریاضی

آزمون علوم

آزمون فارسی

یک

یک

یک

دو

دو

دو

سه

سه

سه

چهار

چهار

چهار

پنج

پنج

پنج

شش

شش

شش

هفت

هفت

هفت

هشت

هشت

هشت

نه

نه

نه

ده

ده

ده

یازده

یازده

یازده

دوازده

دوازده

دوازده

سیزده

سیزده

سیزده

چهارده

چهارده

چهارده

پانزده

پانزده

پانزده

 
پایه‌ی اول
 
 

آزمون ریاضی

آزمون علوم

آزمون فارسی

یک

یک

یک

دو

دو

دو

سه

سه

سه

چهار

چهار

چهار

پنج

پنج

پنج

شش

شش

شش

هفت

هفت

هفت

هشت

هشت

هشت

نه

نه

نه

ده

ده

ده

یازده

یازده

یازده

دوازده

دوازده

دوازده

سیزده

سیزده

سیزده

چهارده

چهارده

چهارده

پانزده

پانزده

پانزده